این یک آزمون زمان بندی شده است. به شما 1200 ثانیه داده می شود تا به همه سؤالات پاسخ دهید. آماده ای؟

1200
0%

بسیبسی

صحیح! غلط!

فقسبیسبسیبسیب

صحیح! غلط!

آزمون دستیار قفسه چینی دارو