این یک آزمون زمان بندی شده است. به شما 350 ثانیه داده می شود تا به همه سؤالات پاسخ دهید. آماده ای؟

350
0%

یسشیشس

صحیح! غلط!

یسشی