این یک آزمون زمان بندی شده است. به شما 300 ثانیه داده می شود تا به همه سؤالات پاسخ دهید. آماده ای؟

300
0%

یسشیسش

صحیح! غلط!