حساب ذخیره مکالمات مشکوک الوصول:

1. ماهیت بدهکار دارد.

2. ماهیت بستانکار دارد.

3. ماهیت بدهکار دارد و در پایان سال به حساب سود و زیان بسته می شود.

4. ماهیت بستانکار دارد و در پایان سال به عنوان یک رقم کاهنده دارایی ها در تراز نامه نشان داده می شود. ✔️

 

در صدور برات قبل از اعلام قبولی، چه حسابی بدهکار می گردد؟

1. برات دریافتنی

2. بدهکاران

3. بستانکاران

4. ثبتی ندارد ✔️

 

سوالات امتحان حسابداری عمومی مقدماتی با جواب

 

کدام گزینه در مورد کار برگ صحیح است؟

1. اقلام سود و زیان از تراز آزمایشی انتقال می یابند.

2. اقلام سود و زیان از ستون اصلاحات انتقال می یابند.

3. اقلام ستون سود و زیان از ستون تراز آزمایشی اصلاح شده انتقال می یابند.✔️

4. اقلام سود و زیان از ستون ترازنامه انتقال می یابند.

 

حساب های دائمی حساب هایی هستند که:

1. مانده آنها از یک دوره مالی به دوره بعد منتقل نمی شود

2. مانده آنها از یک دوره مالی به دوره بعد منتقل می شود ✔️

3. بعضی به دوره بعد منتقل می شود بعضی نمی شود

4. هر سه مورد

 

ثبت اصلاحی که بابت اصلاح حساب پیش پرداخت هزینه صورت می پذیرد و منجر به شناخت هزینه می شود در جهت کدام اصل از اصول حسابداری می باشد؟

1. اصل تحقق

2. اصل بهای تمام شده

3. اصل تطابق هزینه ها و درآمد ها ✔️

4. اصل افشاء

 

نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی فنی حرفه ای

 

مانده کدامیک از حساب های زیر معمولا بستانکار است؟

1. برگشت از فروش

2. برداشت

3. تخفیفات نقدی فروش

4. برگشت از خرید ✔️

 

بابت اصلاح حساب پیش دریافت درآمد چه حسابی بدهکار می شود؟

1. درآمد

2. پیش دریافت درآمد ✔️

3. حساب های پرداختنی

4. پیش پرداخت هزینه

 

در صورت مغایرت بانکی اگر رقمی تنها در ستون بدهکار حساب بانک دیده شود عبارت است از :

1. اقلام باز ستون بدهکار حساب بانک در دفتر کل ✔️

2. اقلام باز ستون بستانکار صورتحساب

3. اقلام تطبیقی

4. اقلام باز ستون بدهکار حساب و ستون بستانکار صورتحساب

 

 آزمون آنلاین حسابداری مقدماتی فنی حرفه ای

 

تقسیم واحدهای اقتصادی به واحدهای عمومی تعاونی و خصوصی بر اساس کدامیک از ویژگی های واحدهای اقتصادی است؟

1. تعداد مالک

2. نوع مالکیت

3. هدف فعالیت

4. نوع فعالیت ✔️

 

دفتر ثبت نهایی همان دفتر:

1. دفتر روزنامه

2. دفتر کل ✔️

3. دفتر معین

4. دفتر آماری

 

کدامیک از مراحل چرخه حسابداری زیر زودتر انجام می شود؟

1. تهیه تراز آزمایشی اختتامی

2. تهیه تراز آزمایشی

3. روزنامه ✔️

4. تهیه صورت های مالی

 

نمونه سوالات حسابداری عمومی مقدماتی فنی و حرفه ای

 

کدامیک از واحدهای زیر موسسه بازرگانی نیست؟

1. مبل فروشی

2. کتاب فروشی

3. فروشگاه های رفاه

4. کارتن سازی ✔️

 

کدامیک از تخفیفات زیر معمولا برای تشویق خریداران به خرید بیشتر داده میشود؟

1. تخفیف نقدی

2. تخفیف تجاری ✔️

3. تخفیف توافقی

4. همه موارد

 

برداشت از صندوق توسط صاحب موسسه چه ثبتی دارد؟

1. صندوق(بدهکار/)برداشت(بستانکار)

2. بانک(بدهکار/)برداشت(بستانکار)

3. برداشت(بدهکار/)بانک(بستانکار)

4. برداشت(بدهکار/)صندوق(بستانکار) ✔️

 

برای ثبت خرید یک دستگاه رایانه در یک فروشگاه مواد غذایی چه حسابی بدهکار می شود؟

1. خرید کالا

2. موجودی کالا

3. خرید اثاثه

4. اثاثه ✔️

 

سوالات حسابداری مقدماتی با پاسخ

 

ثبت های اصلاحی چه موقع از دوره مالی تهیه میشود؟

1. پس از تهیه صورت های مالی در ابتدای دوره مالی بعد تهیه میشود.

2. قبل از تهیه صورت های مالی و در ابتدای دوره مالی بعد تهیه میشود.

3. در پایان دوره مالی پس از تهیه صورت های مالی ✔️

4. در پایان دوره مالی قبل از تهیه صورت های مالی

 

کدام تغییرات در حساب های خود ثبت نمی گردد؟

1. درآمد

2. سرمایه گذاری مجدد ✔️

3. برداشت

4. هزینه

 

کدامیک از کارهای زیر جز وظایف حسابداران نیست؟

1. شناسایی و اندازه گیری رویداد مالی

2. ثبت و گزارش اطلاعات مالی

3. خرید و فروش کالا و خدمات ✔️

4. تهیه گزارش های مالی

 

برداشت نقدی باعث:

1. کاهش دارایی و افزایش برداشت می شود ✔️

2. کاهش دارایی و کاهش بدهی می شود

3. افزایش دارایی و بدهی می شود

4. تاثیری بر دارایی ندارد

 

کدام حساب فقط در سیستم ثبت دائمی موجودی کالا به کار میرود؟

1. خرید

2. فروش

3. بهای تمام شده کالای فروش رفته ✔️

4. خلاصه سود و زیان

 

کدام گزینه از موسساتی میباشند که از سیستم های حسابداری استفاده میکنند؟

1. موسسات خدماتی

2. موسسات صنعتی

3. موسسات بازرگانی

4. هر سه مورد✔️

 

 نمونه سوالات امتحانی حسابداری عمومی مقدماتی

 

برای بستن حساب های دائمی از کدام حساب واسطه زیر استفاده میشود؟

1. خلاصه سود و زیان

2. تراز اختتامی ✔️

3. سرمایه

4. برداشت

 

بدهی های یک موسسه یعنی:

1. حقوق مالی صاحب موسسه نسبت به دارایی های موسسه

2. حقوق مالی سایر اشخاص غیراز مالک نسبت به دارایی های موسسه ✔️

3. وجوهی که موسسه از سایر موسسات طلب دارد

4.  گزینه ۱ و ۲

 

دانلود سوالات حسابداری تکمیلی فنی حرفه ای

 

کدامیک از اقلام زیر در صورتحساب سود و زیان درج نمیشود؟

1. سرمایه گذاری مجدد موجب افزایش سرمایه مالک در موسسه میشود.

2. سرمایه گذاری مجدد می تواند هم به صورت نقدی و هم غیرنقدی باشد.

3. کاهش سرمایه مالک در موسسه ناشی از سرمایه گذاری مجدد است. ✔️

4. در صورتحساب سرمایه سود موسسه به سرمایه اضافه میشود.

 

در روش موسساتی که از روش دائمی نگهداری موجودی کالا استفاده می کنند هنگام خرید کالا چه حسابی بدهکار میشود؟

1. حساب پرداختی

2. حساب کالا

3. خرید کالا

4. ملزومات ✔️

 

دسته بندی شده در: